Klubreglement

Nyborg Rideklub

Pkt. 1.
Alle bokslejer og alle, der kommer og rider på Ravnekærgård, er pligtig til at være fuldt medlem af NRK.
Medlemskab af NRK koster 400,00 kr. pr. år. pr. person og 850,00 kr. for familie medlemskab (samme adresse)

Stævnekontingent 200kr pr. år. (Stævnekontingentet giver kun adgang til at kunne starte stævner for Nyborg Rideklub (NRK)Stævnekontingentet giver ikke stemmeret til den årlige generalforsamling)

Pkt. 2.
NRK tildeler lejemål. Hingste og hopper med føl kan ikke opstaldes uden særlig tilladelse pga. manglende faciliteter hertil. Heste/ponyer som er vævere eller krybbebidere kan heller ikke opstaldes medmindre der er givet særlig tilladelse dertil.

Pkt. 2, 1
Opsigelse af lejemål skal ske skriftlig på mail med 1 måneds varsel til den 1. i måneden til nyborgrideklub@gmail.com. Der er ingen tilbagebetaling, hvis et lejemål opsiges og hesten flyttes inden opsigelsesfristens udløb. Bestyrelsen har råderet over boksen efter fraflytning af hesten, uanset hvilken dato i måneden der er. Lejere er forpligtet til at kalke boksen hver år og ved fraflytning. Evt skader i eller på boksen skal repareres ved fraflytning og udgiften afholdes af lejer.

Pkt. 2, 2
Lejen betales månedsvis forud. Afregning skal ske senest den 10. i hver måned, via overførsel til bank – skrive hvem betalingen dækken. Med overskridelse af betalingsfristen, opkræves et gebyr på 100,00 kr.

Pkt. 2, 3
Nye bokslejer skal, inden indflytning, betale medlemskab, depositum på 3.500 kr., samt 1 måneds boksleje.

Pkt. 2, 4
Lejen, der til enhver tid fastsættes af den siddende bestyrelse, er incl. boks, strøelse, halm på folden, containere og benyttelse af alle baner. Lejeren tildeles skabe, 1 dækken pind, 1 sadelplads, 1 plads til trensen. Nøgle til Sadel-, dækken- og foderrum, der betales 250,00 kr. i depositum for nøglen, som betales tilbage når den afleveres.

Sadel-, dækkenrum skal altid skal være aflåst. Ekstra nøgle koster 250,00 kr. Mistes nøglen, betales 2.500,00 kr. for nye låse.

Der fodres 2 gange daglig morgen og aften af 2 faste bokslejer alle hverdage, bortset fra 1. juni til 1. september. Står hesten inde i denne periode, skal man selv fodre. Bokslejerne SKAL købe strøelsen igennem klubben. Priserne på strøelse udregnes og justeres efter hver levering. Priserne på strøelsen findes under priser på hjemmesiden.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at bestemme strøelsen.

Regning for ekstra strøelse sættes bag boks skiltet på boksen og betales sammen med bokslejen.

Pkt. 3
NRK er ansvarlig for indkøb af halm og strøelse samt tømning af container.

Pkt. 4
Ejeren bærer selv ansvaret for hesten både i stalden, på folden, på banerne og det øvrige område. Ødelægger ens hest noget, er det ejerens ansvar at erstatte dette. Ødelagt hegn skal repareres med det samme. Der opfordres til at bærer hjelm når man omgås hestene. Passer af klubbens rideskole ponyer er forpligtet til at bærer hjelm.

Pkt. 5

Klubben råder over 2 hestetrailer og 1 havetrailer, som står til udlejning til Nyborg rideklub opstalder og passer. Lejes en trailer, skal tjeklisten gennemgås før og efter kørsel. Skulle ens hest/pony eller lejeren forvolde skade i eller på traileren, dækkes disse skader af lejerne. Skader der forekommer grundet slitage, dækkes af klubben. Skader forvoldt på trailer kontaktes vedkommende som står for udlejningen.

Pkt. 6
NRK forbeholder sig ret til prisændringer.

Pkt. 7
Ved hver boks, skal der være et skilt med ejers/bokslejers: navn, telefonnumre, oplysninger om dyrlæge og smed med disses telefonnummer. Det er kun tilladt at bruges de holder der er på boksen.

Pkt. 8
Alle heste skal være vaccineret (attest skal forevises på forlangende). Alle heste, der vil flytte til Nyborg Rideklub, skal fra 14 dage til senest 3 dage forinden have fået ormekur, eller der skal fremvises et rent gødningsprøvesvar.

NRK tager gødningsprøver 2 gange om året og indkøber den behandling, der evt. er nødvendig. Resultatet lægges op i vores lukkede facebook gruppe. Betaling er inkluderet i staldlejen.

Pkt. 9
Alle er pligtige til at holde sig orienteret om klubben. Der afholdes staldmøde i “Cafe Muleposen” ca. hver anden måned. Og voksenmøde ca. hver anden måned. I juli måned er der ingen møder.

Referater fra møderne findes på vores facebookside

Pkt. 10
I følge kommunens lokalplan hører vi til et rekreativt område, så alle medlemmer, der har hest opstaldet, samt passere, er medansvarlige for vedligeholdelse af alle stedets faciliteter incl. alle folde, således at stedet til enhver tid fremstår pænt og ryddeligt både udvendig og indvendigt.

Pkt. 11
Da NRK ikke har nogen ansatte, har alle hesteejere og passere en opgave, som de har ansvaret for. Rengøring af toilettet går på tur i alle staldene. Mangler der rengøringsmidler, toiletpapir e.l. meddeles dette til vedkommende der står for indkøb.

Pkt. 12
Hesteejere og passere er pligtige til at deltage i aktivitetsdage. Alle andre er meget velkomne.

Pkt. 13
Udmugning skal ske med passende mellemrum, så hesten står rent og tørt i boksene. Containeren skal stakkes efter hver gang man muger ud. Redskaberne sættes rengjorte på plads. Trillebørene tømmes helt inden de sættes på plads efter brug. Staldgangen m.m. fejes/rives så det efterlades ryddeligt. Ved lukket container køres transportøren til, kun personer over 16 år må starte den. Transportøren startes inden trillebøren tømmes på båndet, sørg for at båndet er tømt helt inden der slukkes. Er du under 16 år, spørg en voksen om hjælp.

Pkt. 14
Halmforbruget pr. hest skal mindskes mest muligt. Alt løst halm skal bruges op, før der tages hul på en ny balle. Dårligt halm køres ud med det samme medmindre det drejer sig om ½ eller en hel balle. I så fald kører alle lidt ud hver gang de bruger halm. Hø og wrap opbevares på anviste pladser i hø huset. Uåbnet wrap og indpakket hø, kan opbevaret over lange skoven ved udendørsbanen.

Pkt. 15
Ved arbejde med hestens pleje, udmugning, strøelse samt fodring, fejer og river man efter sig. Det gælder fra høhuset til boksen – boksen til containeren. Alle prøver at mindske drys, ved at pakke trillebøren godt og putte hø i sække. Striglepladserne efterlades ALTID opryddet og fejet inden de forlades. Strigletasker, dækkener m.m. må ikke efterlades på striglepladsen, dette flyttet ind i sin boks inden man forlader striglepladsen.

Pkt. 16
Det er ikke tilladt at vaske heste på staldgangen, kun i vaskespiltov og udendørs.

Vaskes der med shampoo eller andre vaskemidler, må dette kun fortages i vaskespiltovet.

Pkt. 17
Opbevaring af dækkener er ikke tilladt på toilet, “Cafe Muleposen” eller i sadelrum.

Pkt. 18
Toilettet er kun til almindeligt toiletbesøg. Vask og skylning af diverse ting af sager f.eks. bid eller foderbaljer m.m. er ikke tilladt i håndvask eller toilet. Opbevaring af diverse ejendele, f.eks. sko, jakker m.m. er ikke tilladt på toilettet.

Pkt. 19
Rygning i stald, laden, rytterstue og ridehus er strengt forbudt. Rygning er kun tilladt udendørs på anvist sted foran Cafe Muleposen. Husk at fjerne evt. skod, slikpapir og lign.

Pkt. 20
Ridning på banerne forgår altid venstre mod venstre. Parader, op og nedstigning foregår altid indenfor hovslaget, eller ved opstigningstrappen. Skridt foregår på hovslaget, så andre ryttere kan lave øvelser indenfor hovslaget. Longering og horsemanship er kun tilladt, hvis andre ryttere ikke føler sig forstyrret. ALLE tager hensyn til andre ryttere.

Pkt. 21
Ridehjelm er påbudt for alle under ridning på NRK. Ved springning SKAL alle ryttere under 18 år bære sikkerhedsvest. Det er ikke tilladt at cykle med sin hest på NRK.

Pkt. 22
Færdsel: Heste skal ride som en bil dvs. i højre side af vejen iflg. færdselsloven. Det er ikke tilladt at ride på cykelstier eller fortov. Ved mørkets frembrud skal hesten have reflekser på alle 4 ben og gerne et refleksdækken og rytteren bære en refleksvest og ride lygte på venstre ben. Når man møder folk, rider man i skridt ind til siden og viser hensyn. Det er ikke tilladt at ride på andre folks grund, vær opmærksom på om der f.eks. lige er revet foran huset. Der må ikke rides på marker medmindre det er aftalt med ejeren af jorden, da der kan være sået afgrøder, som vi ikke umiddelbart kan se. Være opmærksom på om der må rides på de enkelte stier, dette forgår altid i skridt, medmindre der skiltes at det er en ridesti

Pkt. 23
Hestens efterladenskaber på vejen foran børnehaven og op til og fra sommerfolden og vinterfolden skal fjernes omgående. Kommer hesten til at “gøre” på fortov eller cykelsti, skubbes dette ind i rabatten. Vi modtager desværre hvert år klager over efterladenskaber.

Pkt. 24
Kørselshastigheden forbi børnehaven er max. 10 km/t. Børnehavens parkeringsplads må gerne benyttes til parkering.

Pkt. 25
Hestene er inddelt i bestemte vinterfolde og sommerfolde. Sommerfoldene bruges primært fra 1. maj til 1. oktober medmindre andet anvises af arealudvalget. Dvs. at sommerfoldene som hovedregel er lukket fra 1. marts til 31. april. Alle heste/ponyer skal bærer enten grime eller hals ram både på vinter- og sommerfolde. Alle folde skal være tjekket og slået under hegnet før foldene kan tages i brug, arealudvalget melder ud på Facebook, hvornår sommerfoldene er åben. Alle har pligt til at sikre sig at hestene ALTID har adgang til vand og stråfoder på folden. Flytning på arealerne SKAL aftales med arealudvalget. Man må kun bruge sin egen vinter- og sommerfold, medmindre andet aftales med arealudvalget. Den sidste hest tages altid med ind fra fold medmindre andet er aftalt.

Pkt. 26
Træk i stalden skal undgås. Portene skal altid holdes lukket i blæsevejr og lukkes for natten. For at bevare god luft i stalden skal døren i ponystalden oftest sættes på krogen og døren ud til laden være åben, medmindre det er meget koldt. Skydedøren fra den gamle stald til laden skal ligeledes stå åben, for at give luft medmindre det er meget koldt. Når alle heste er ude, kan dørene lukkes op, så der bliver luftet ud i stalden. Frisk luft er vigtig for et godt staldmiljø!! Dørene skal holdes lukkede til opvarmede rum. SPAR PÅ LYSET!! Den sidste der forlader NRK lukker og slukker efter sig.

Pkt. 27
Misligholdes overnævnte regler eller ligger der andre forhold til grund for, at NRK’s bestyrelse finder det uacceptabelt, at en lejer forsætter lejemålet, vil det til enhver tid kunne medføre opsigelse, såfremt der i bestyrelsen er flertal herfor.

Klubreglement NRK revideret. 02.03.2024