Klubreglement

Nyborg Rideklub

 

Pkt. 1.
Alle bokslejere og alle, der kommer og rider på Ravnekærgård, er pligtig til at være medlem af NRK.
Medlemskab af NRK koster 400,00 kr. pr. år. pr. person og 850,00 kr. for familie medlemskab ( samme adresse)

Pkt. 2, 1
NRK tildeler lejemål. Hingste og hopper med føl  kan ikke opstaldes uden særlig tilladelse pga. manglende faciliteter hertil. Heste/ponyer som er vævere eller krybbebidere kan heller ikke opstaldes med mindre der er givet særlig tilladelse dertil.

Pkt. 2, 2
Opsigelse af lejemål skal ske skriftlig med 1 måneds varsel til den 1. i måneden til “boksforvalteren” eller en af NRK’s øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der er ingen tilbagebetaling, hvis et lejemål opsiges og hesten flyttes inden opsigelsesfristens udløb. Bestyrelsen har råderet over boksen efter fraflytning af hesten, uanset hvilken dato i måneden der er. Lejere er forpligtet til at kalke boksen hver år og ved fraflytning.

Pkt. 2, 3
Lejen betales månedsvis forud. Afregning skal ske senest den 10. måneden via overførsel til bank. Med overskridelse af betalingsfristen, opkræves et gebyr på 100,00 kr.

Pkt. 2, 4
Nye bokslejere skal, inden indflyning, betale medlemskab, 1. måneds boksleje samt 2 måneders boksleje som depositum, der siden kan tilbagebetales, hvis lejeren på dette tidspunkt er gældfri og boksen er i ordentlig stand.

Pkt. 2, 5
Lejen, der til enhver tid fastsættes af den siddende bestyrelse, er incl. boks, strøelse, halm på folden, containere og benyttelse af alle baner. Lejeren tildeles skabe, dækken pind og nøgle til sadel-, dækken- og foderrum som altid skal være aflåst. Der betales 250,00 kr. i depositum for nøgle til sadelrum/foderrum. Ekstra nøgle koster 250,00 kr. Mistes nøglen, betales 2.500,00 kr. for nye låse.

Der fodres 2 gange daglig af 2 faste bokslejere i hverdage hele året, bortset fra 1. juni til 1. september. Står hesten inde i denne periode, skal man selv fodre. Der findes to forskellige strøelse pakker til bokslejen. Til hestebokse er det enten 5 sække halmpiller eller 3 pakker tøv/hamp. Til ponybokse er det enten 4 sække halmpiller eller 2 tørv/hamp + 1 tørv/hamp til 60kr. Undtagen juni, juli og august. Hvor bokslejer selv skal afholde udgiften til strøelsen i de tre måneder. Bokslejeren SKAL  købe strøelse igennem klubben.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at bestemme strøelsen. P.t. halmpiller, hamp og tørv.

Regning for ekstra strøelse sættes bag boks skiltet på boksen og betales sammen med boks lejen – påføre hvad der betales for.

Pkt. 2, 6

Vil man holde sin boks ved dødsfald af hest eller midlertidig flytning, kan der fratrækkes 200kr pr. mdr. fra september til maj, fuld pris resten af året. Dette gælder også, hvis man flytter sin hest/pony på sommergræs andet sted.

Pkt. 2, 7
Fremleje af boks kan normalt ske max. 2 måneder pr. år med mindre andet aftales med bestyrelsen. Staldudvalget skal underrettes om fremleje, som skal godkendes af bestyrelsen før ikrafttræden.

Pkt. 3
NRK er ansvarlig for indkøb af halm og strøelse samt tømning af container.

Pkt. 4
Ejeren bærer selv ansvaret for hesten både i stalden, på folden, på banerne og det øvrige område. Ødelægger ens hest noget, er det ejerens ansvar at erstatte dette. Ødelagt hegn skal repareres med det samme. Der opfordres til at bærer hjelm når man omgås hestene. Passer af klubbens rideskole ponyer er forpligtet til at bærer hjelm.

Pkt. 5

Pkt. 6
NRK forbeholder sig ret til prisændringer.

Pkt. 7
Ved hver boks, skal der være et skilt med ejers/bokslejers: navn, telefonnumre, oplysninger om dyrlæge og smed med disses telefonnummer. Det er kun tilladt at bruges de holder der er på boksen.

Pkt. 8
Alle heste skal være vaccineret (attest skal forevises på forlangende). Alle heste, der vil flytte til Ravnekærgård, skal fra 14 dage til senest 3 dage forinden have fået ormekur, eller der skal fremvises et rent gødningsprøvesvar. NRK tager gødningsprøver 2 gange om året og indkøber den behandling, der evt. er nødvendig. Betaling er inkluderet i staldlejen.

Pkt. 9
Alle er pligtige til at holde sig orienteret om klubben. Der afholdes staldmøde i “Cafe Muleposen” hver anden måned. Og voksenmøde hver anden måned. Juli måned er der ingen møder. Her kan alle være med til at præge vores klub. Mødet er for alle hesteejere og hestepassere. Har man ikke været til mødet, kan referatet læses i mappen i ”Cafe muleposen”

Pkt. 10
I følge kommunens lokalplan hører vi til et rekreativt område, så alle medlemmer, der har hest opstaldet på Ravnekærgård, samt hestepassere, er altså medansvarlige for vedligeholdelse af alle stedets faciliteter incl. alle folde, således at stedet til enhver tid fremstår pænt og rydeligt både udvendig og indvendigt.

Pkt. 11
Da NRK ikke har nogen ansatte, har alle hesteejere og hestepassere en opgave, som de har ansvaret for. Der er et opslag i laden, hvor der står, hvem der har hvilke opgaver. Rengøring af toilettet går på tur i alle staldene.  Mangler der rengøringsmidler, toiletpapir e.l. meddeles dette til vedkommende. Vanding af ridehuset skal ske inden der bliver for støvet og der må ikke vandes, så der bliver glat. Alle skal udføre opgaverne, så stedet er pænt og rart.

Pkt. 12
Hesteejere og passere er pligtige til at deltage i aktivitetsdage. Alle andre er meget velkomne.

Pkt. 13
Udmugning skal ske med passende mellemrum, så hesten står rent og tørt i boksene. Containeren skal stakkes efter hver gang man muger ud. Redskaberne sættes rengjorte på plads. Trillebørene tømmes helt inden de sættes på plads efter brug. Staldgangen m.m. fejes/rives så det efterlades rydeligt.

Pkt. 14
Halmforbruget pr. hest skal mindskes mest muligt. Alt løst halm skal bruges op, før der tages hul på en ny balle. Dårligt halm køres ud med det samme med mindre det drejer sig om ½ eller en hel balle. I så fald kører alle lidt ud hver gang de bruger halm. Hø opbevares på anviste plads på loftet og skal fjernes af ejer, hvis det er dårligt. Hvis ikke det bliver gjort, kan bestyrelsen sørge for det og informere ejer.

Pkt. 15
Ved arbejde med hestens pleje, udmugning, strøelse samt fodring, fejer og river man efter sig. Det gælder fra høhuset til boksen – boksen til containeren. Alle prøver at mindske drys, ved at pakke trillebøren godt og putte hø i sække. Striglepladserne efterlades ALTID opryddet og fejet inden de forlades. Strigletasker, dækkener m.m må ikke efterlades på striglepladsen, dette flyttet ind i sin boks inden man forlader striglepladsen.

Pkt. 16
Det er ikke tilladt at vaske heste på staldgangen, kun i vaskespiltov og udendørs.

Vaskes der med shampoo eller andre vaskemidler, må dette kun fortages i vaskespiltovet.

Pkt. 17
Opbevaring af dækkener er ikke tilladt på toilet, “Cafe Muleposen” eller i sadelrum.

Pkt. 18
Toilettet er kun til almindelig toiletbesøg. Vask og skylning af diverse ting af sager f.eks. bid eller foderbaljer m.m. er ikke tilladt i håndvask eller toilet. Opbevaring af diverse ejendele, f.eks. sko, jakker m.m er ikke tilladt på toilettet.

Pkt. 19
Rygning i stald, lade rytterstue og ridehus er strengt forbudt. Rygning er kun tilladt udendørs på anvist sted foran Cafe Muleposen. Husk at fjerne evt. skod, slikpapir og lign.

Pkt. 20
Ridning på banerne forgår altid venstre mod venstre. Parader, op og nedstigning foregår altid indenfor hovslaget, eller ved opstignings trappen. Skridt foregår på hovslaget, så andre ryttere kan lave øvelser indenfor hovslaget. Longering og horsemanship er kun tilladt, hvis andre ryttere ikke føler sig forstyrret. ALLE tager hensyn til andre ryttere. Undervisning, hvor hallen er lukket for andre, skal stå på tavlen i ridehuset.

Pkt. 21
Ridehjelm er påbudt for alle under ridning på Ravnekærgård. Ved springning SKAL alle ryttere under 18 år at bære sikkerhedsvest. Det er ikke tilladt at cykle med sin hest på Ravnekærgårds matrikel, hverken til eller fra sommerfolden.

Pkt. 22
Færdsel: Heste skal ride som en bil dvs. i højre side af vejen iflg. færdselsloven. Det er ikke tilladt at ride på cykelstier eller fortov. Ved mørkets frembrud skal hesten have reflekser på alle 4 ben og rytteren bære en ride lygte på venstre ben. Når man møder folk, rider man i skridt ind til siden og viser hensyn. Det er ikke tilladt at ride på andre folks grund, vær opmærksom på om der f.eks. lige er revet foran huset. Der må ikke rides på marker med mindre det er aftalt med ejeren af jorden, da der kan være sået afgrøder, som vi ikke umiddelbart kan se.

Pkt. 23
Hestens efterladenskaber på vejen foran børnehaven og op til og fra sommerfolden og vinterfolden skal fjernes omgående, da det er lånt vej vi er på og betingelsen er, at vi fjerner efterladenskaber omgående. Det samme gælder hvis hesten kommer til at “gøre” på fortov eller cykelsti. Så skubbes dette enten i rabatten eller ned i rendestenen. Vi modtager desværre hvert år klager over efterladenskaber, derfor skal vi gøre vores bedste til at vi fortsat kan og må ride rundt i området.

Pkt. 24
Kørselshastigheden forbi børnehaven er 10 km/t. Børnehavens parkeringsplads må gerne benyttes til parkering.

Pkt. 25
Hestene er inddelt i bestemte vinterfolde og sommerfolde. Sommerfoldene bruges primært fra 1. maj til 1. oktober med mindre andet anvises af arealudvalget. Dvs. at sommerfoldene som hovedregel er lukket fra 1. marts til 31. april, hvor disse bliver gødet med mindre andet udmeldes fra arealudvalget. Alle har pligt til at sikre sig at hestene ALTID har adgang til vand og stråfoder på folden. Flytning på arealerne SKAL aftales med arealudvalget. Man må kun bruge sin egen vinter- og sommerfold, med mindre andet aftales med arealudvalget. Alle skal holde aftaler om ind- og udlukning af heste. Den sidste hest tages altid med ind fra fold medmindre andet er aftalt.

Pkt. 26
Træk i stalden skal undgås. Portene skal altid holdes lukket i blæsevejer og når der lukkes for natten. For at bevare god luft i stalden skal døren i ponystalden oftest sættes på krogen og døren ud til laden være åben, med mindre det er meget koldt. Skydedøren fra den gamle stald til laden skal ligeledes stå åben, for at give luft med mindre det er meget koldt. De fleste heste står med dækken og kan holde varmen, men må ikke få træk. Når alle heste er ude skal dørene lukkes op, så der bliver luftet ud i stalden. Frisk luft er vigtig for et godt staldmiljø!! Vi skal undgå heste med dårlige luftveje. Dørene skal holdes lukkede til opvarmede rum. SPAR PÅ LYSET !! Den sidste der forlader Ravnekærgård lukker og slukker efter sig.

Pkt. 27
Klager eller ønsker om forbedringer skal ske skriftlig til det pågældende udvalg, eller til en fra bestyrelsen, senest 8 dage før et møde.

Pkt. 28
I stalden har vi klubregler hængende. Dem vil vi gerne have som “leveregler” på Ravnekærgård. Kammeratskab, ansvarlighed og hygge skal være med til at gøre det til en fornøjelse at komme her og lade “batterierne” op

Pkt. 29
Misligholdes overnævnte regler eller ligger der andre forhold til grund for, at NRK’s bestyrelse finder det uacceptabelt, at en lejer fortsætte lejemålet, vil det til enhver tid kunne medføre opsigelse, såfremt der i bestyrelsen er flertal herfor.

 

Klubreglement NRK revideret .14.01.2022