Vedtægter for Nyborg Rideklub

 

Navn, hjemsted, formål m.v.

 

•§1
Foreningens navn er Nyborg Rideklub.
Forkortelse: NRK
Hjemsted er Nyborg Kommune
Nyborg Rideklub ejer og driver Ravnekærgård beliggende på egen grund med lejede marker.

 

•§2
Foreningens formål er at fremme ridesporten ved undervisning og oplæring af hestens rette brug og pleje, samt at virke for udbygningen af kammeratskab og samarbejde blandt ridesportens udøvere i Nyborg.
Stk 2
Foreningen vil arbejde for at bevare og udbygge områdets rekreative faciliteter for offentligheden.

 

•§3
Foreningen er medlem af Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de, af de pågældende forbund, fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

•§4
Som medlem kan optages enhver med interesse for ridning og kammeratskabet omkring hestesporten og som i øvrigt kan tilslutte sig foreningens formål.
Medlemmer optages efter 3 følgende kategorier:

 

Fuldt medlemskontingent:

Her betales der fuldt medlemskontingent (aktivt medlemskab) til klubben, her kan man stemme til klubbens årlige generalforsamling og er valgbar til bestyrelsen i Nyborg rideklub.
Alle der har heste opstaldet, underviser, går til undervisning eller passer rideskole/ privat heste skal være fuldt medlem af klubben.

 

Familiekontingent:

Et samlet kontingent for hele familien, uanset antal, dog med samme adresse (aktivt medlemskab)

 

Stævne kontingent:

Ved betaling af dette kontingent, kan du starte stævner for Nyborg rideklub (passivt medlemskab).
Det giver ikke mulighed for at stemme til klubbens årlige generalforsamling, eller mulighed for at vælges til Nyborg rideklub bestyrelse.
Det giver ikke ret til at komme og undervise, modtage undervisning eller passe rideskole/ private heste i klubben.

 

Stk. 2

Alle, som er medlem af Nyborg Rideklub og kan forevise gyldigt medlemsbevis eller kvittering for betalt fuldt medlemskontingent, har stemmeret ved klubbens årlige generalforsamling.
Kun fremmødte medlemmer over 16 år, som har betalt kontingent iht. til paragraf 4 kan stemme. Dog kan en forælder stemme på vegne af et barn under 18 år, uden at barnet er fremmødt.

 

Bestyrelsen og udvalgene

•§5
Foreningen drives af en bestyrelse på 7 personer, der alle skal være fyldt 18 år. De 7 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter (1. og 2. suppleant) vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med:

Formand Næstformand Sekretær
IT & PR ansvarlig Kasserer

samt 2 menige medlemmer
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.
Formand og Kasserer kan ikke være på valg samtidig.
De valgte er formand for hvert af de af klubbens udvalg jfr. stk. 2.

 

Bestyrelsen kan udpege en regnskabsfører udenfor bestyrelsens midte. Regnskabsføreren deltager ad og til i bestyrelsesmøderne i punkter der vedrører klubbens økonomi.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomiske anliggender.

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.
Der fremlægges revideret regnskab på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse.
Bestyrelsen giver selv forretningsorden.
Under formandens frafald træder næstformanden i dennes sted.

 

Stk. 2 Foreningen Nyborg Rideklub er opdelt i 4 udvalg:

Bygnings- og staldudvalg
Arealudvalg
Stævneudvalg

Rideskoleudvalg
Udvalgenes forretningsorden og ansvarsområder gives af bestyrelsen. Formanden for det enkelte udvalg, er en af de valgte til bestyrelsen jfr. stk. 1. De valgte bestyrelsesmedlemmer fordeler udvalgs posterne mellem sig, inden generalforsamlingen er slut. På første bestyrelsesmøde fremlægger den enkelte udvalgsformand hvilke medlemmer, der er medlem af hans/hendes udvalg. Udvalgene skal udarbejde 1 og 2 års planer for deres områder, der skal godkendes af bestyrelsen. Udvalgene aflægger hvert år, på generalforsamlingen, beretning ud fra års planerne.

 

Stk. 3 A Karantæne/udelukkelse

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for Dansk Ride Forbunds disciplinærudvalg inden otte dage. Udvalgets afgørelse in inappellabel. Et evt. udvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

 

Stk. 3 B Karantæne/udelukkelse

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

 

Stk. 3 C Karantæne/udelukkelse

I det af § 5. Stk. 3 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts-Forbund (eksklusion).

 

Bestyrelsesmøder

•§6
Bestyrelsen indkaldes af formanden eller på begæring af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer så ofte, som det skønnes nødvendigt, dog minimum 6 gange om året. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 repræsentanter er til stede.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet afsluttes pr. 31.12. og revideres af 2 revisorer.

 

Generalforsamlingen

•§7
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert i første kvartal. Indkaldelse til generalforsamlingen sker via opslag på Facebook, på NRK-hjemmesiden og på opslagstavlen i stalden, med minimum 3 ugers varsel. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Afstemningen foregår ved håndsoprækning med mindre 1/4 af fremmødte ønsker skriftlig afstemning. Vedtægtsændringer kræver dog mindst 2/3 af flertal af fremmødte.

Dagsorden for generalforsamlingen indeholder som minimum: Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning

Udvalgenes beretninger
Fremlæggelse af revideret regnskab
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5 stk. 1 Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 revisorer
Eventuelt

 

Lovændring

•§8
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

 

Ekstra ordinær generalforsamling

•§9
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.
Der regnes med de seneste opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.
Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes skriftlig med 8 dages varsel.

 

Kontingent

• §10
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Medlemskontingent opkræves årligt forud og er forfalden til betaling den 15. januar.
Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre og vedkommende kan kun genoptages på ny, mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.
Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidig og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

 

Hæftelse

• §11
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.

 

Foreningens opløsning

• §12
Foreningens opløsning kan finde sted når beslutning herom er vedtaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum.
Ved første generalforsamling skal beslutning om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af klubbens opløsning, hensættes evt. aktiver på lukket konto i den bank NRK benytter på det tidspunkt klubben opløses til evt. opstart af ny rideklub. Hvis dette ikke realiseres i løbet af en periode på 3 år skal aktiverne tilfalde ”Hestenes Værn”

Nyborg Rideklub 17. juni 2021